Nasjonale planer og strategier

Fylkesbibliotekets arbeid er styrt av nasjonale lover, planer og strategier.  

Lov om folkebibliotek 

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for demokrati og dannelse (.pdf) 
Gjennom Nasjonal bibliotekstrategi bidrar regjeringen til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner. Det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes. Regjeringen vil gjennom strategiske grep bidra til at bibliotekene og bibliotekarene skal nå frem til flere, også de som ikke selv oppsøker biblioteklokalet. 

FNs bærekraftsmål   

Kulturens kraft – kulturpolitikk for fremtiden 

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge  

Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022