Finnmarksbibliotekene (2015-2017) 

Målet for prosjektet Finnmarksbibliotekene var å utvikle bedre bibliotektjenester for innbyggerne gjennom regionale biblioteksamarbeid.

Målet ble nådd gjennom kompetanseheving og styrking innenfor formidling og synliggjøring av bibliotekene. 

Prosjektets tre delmål

  1. Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid 
  2. Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus 
  3. Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene 

Alle de 19 kommunale folkebibliotekene i Finnmark og de tre bokbussene fikk tilbud om å delta i prosjektet. 18 folkebibliotek og to bokbusser takket ja, og det ble inngått samarbeidsavtale med de ulike kommunene.  

Tre regionsamarbeid ble etablert, og hver region hadde en koordinator som var delvis frikjøpt fra sin stilling. Regionene ønsket å fortsette å møtes etter prosjektslutt, og har nå vanligvis fire møter i året. 

Noen viktige resultater 

  • Vi etablerte en felles visuell bibliotekprofil 
  • Vi økte kompetansen innen formidling 
  • antall aktiviteter på bibliotekene økte 
  • Regionsamarbeidene og at alle ble bedre kjent ga de bibliotekansatte nettverk som fortsatt samarbeider, hjelper, inspirerer og motiverer hverandre 

Lenker

Prosjektsøknad og sluttrapport

Direkte til sluttrapport  

Artikkelliste