Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Et nytt kompetanseløft innenfor formidling fra fylkesbiblioteket, basert på det vi allerede kan. Populært kalt FiF-prosjektet. 

For å favne bredt nok i et flerårig løp for både uformell og formell kompetanseutvikling, tar prosjektet utgangpunkt i følgende tre innfallsvinkler: 

  • Kulturell bevissthet, kommunikativ kompetanse og litterær kompetanse. Kulturell bevissthet handler om rolleforståelse, litteratursosiologi og litteraturpolitikk. 
  • Kommunikativ evne/kompetanse handler om at bibliotekansatte må kunne formidle litteratur, tekster, informasjon og kunnskap godt, både muntlig, skriftlig, fysisk og digitalt. 
  • Litterær kompetanse er her kompetanse om det vi skal formidle, litteratur, innhold fra fag- og folkebibliotek og kritisk tenkning. 

Samarbeidspartnere

Viken fylkesbibliotek er prosjektkoordinator, alle deltakende fylkesbibliotek eier prosjektet og står ansvarlige for gjennomføring. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, universitet/høgskoler, Leser søker bok og vitensentre, samt nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet. Finnmark fylkesbibliotek deltar i prosjektgruppen.  

Prosjektledere er Kristin Storvig og Ingrid Ericson fra Trøndelag fylkesbibliotek. 

Prosjektet er toårig, og varer 1. januar 2021 - 31. desember 2022 (Fase 1). Prosjektbeskrivelsen antyder en videreføring av prosjektet i 2023 og 2024 (fase 2). 

Prosjektbeskrivelse

Artikkelliste