Aktiv formidling i Finnmark 2024

På regionmøtene i september 2023 ble det bestemt at Finnmark fylkesbibliotek skal sende inn en søknad på Nasjonalbibliotekets midler til Aktiv formidling for 2024 på vegne av de bibliotekene i Finnmark som ønsker det. På denne siden finner du informasjon om søknadsprosessen.

Finnmark fylkesbibliotek søkte om midler på vegne av påmeldte bibliotek i nye Finnmark fylkeskommune og fungerer som sekretariat for prosjektet. De påmeldte kommunene er: Alta, Båtsfjord, Deatnu/Tana, Gamvik, Guovdageainnu/Kautokeino, Hammerfest, Hasvik,  Kárášjoga/Karasjok, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Vadsø og Unjárgga Nesseby.

Målsetting

Vi vil gi folkebibliotekene i Finnmark mulighet til å drive mer aktiv formidling, og få erfaring med å gjennomføre formidlingstiltak med støtte fra Nasjonalbiblioteket slik at de selv står bedre rustet til å søke midler i framtida. Vi oppfordret alle folkebibliotekene i fylket til å gjennomføre minst ett formidlingstiltak i 2024.

Økonomiske rammer for søknaden

Vi estimerte arbeidsmengde og lagde et forutsigbart system med honorar per formidling (inkludert for- og etterarbeid) der det differensieres mellom korte (inntil to timer) og lengre (inntil en dag) formidling. Hver kommune kan søke om inntil kr 75 000, men når vi søker flere sammen åpner det for at noen søker om mer dersom andre søker om mindre. Støtten fra Nasjonalbiblioteket betales ut av fylkesbiblioteket til folkebibliotekene, og fordeles ut fra antall tiltak som skal gjennomføres i hver kommune.

Forarbeid til søknaden

Fylkesbiblioteket har foreslått fokusområder til søknaden, som vi har videreutviklet etter tilbakemelding fra folkebibliotekene på regionmøter i september 2023. Vi har latt oss inspirere av Rogaland fylkesbiblioteks søknad for 2023. Vi har valgt ut fokusområder knyttet til Formidlingskompetanse i folkebibliotek, nasjonal bibliotekstrategi, og satsningsområder i Nasjonalbibliotekets utlysning. Det er viktig for oss å ta utgangspunkt i de kompetansehevende tiltakene bibliotekene i Finnmark har jobbet med de siste årene, og gi bibliotekene muligheten til å forankre denne kunnskapen lokalt i sine kommuner. 

Finnmark fylkesbiblioteks søknad for prosjektet

Påmelding

Et påmeldingsskjema ble sendt ut fra fylkesbiblioteket til alle folkebibliotekene i begynnelsen av oktober. I skjemaet kunne bibliotekene velge seg konkrete tiltak innenfor foreslåtte fokusområder.  16 av 18 bibliotek meldte seg på felles søknad. De påmeldte kommunene er: Alta, Båtsfjord, Deatnu/Tana, Gamvik, Guovdageainnu/Kautokeino, Hammerfest, Hasvik,  Kárášjoga/Karasjok, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Vadsø og Unjárgga Nesseby.

Gjennomføring og etterarbeid

Folkebibliotekene har beskrevet sine tiltak i påmeldingsskjemaet. Fylkesbiblioteket har gått gjennom skjemaet, gjort justeringer etter behov og i samråd med bibliotekene, og lagd budsjett ut fra innmeldte tiltak.  

 • Folkebibliotekene fikk e-post med kopi av søknaden, oversikt over tiltakene de har forpliktet seg til og beløpet de har søkt om med mulighet til å gi innspill og tilbakemelding om endringer før innsending av søknaden.
 • Søknaden ble sendt inn 13. november 2023. 
 • Vi fikk innvilget 850 000 fra Nasjonalbiblioteket: Aktiv formidling i Finnmark 2024 – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no)
 • Fylkesbiblioteket har sendt tildelingsbrev til kommunene i juni 2024, og kommunene fakturerer oss for beløpet de har fått tildelt.
 • Folkebibliotekene sender en kort aktivitetsrapport til fylkesbiblioteket etter endt aktivitet for hvert tiltak. Aktivitetsrapporten skal inneholde beskrivelse av den aktive formidlinga. Der det er naturlig legger bibliotekene med bilder og lenker.  
 • Alle utstillinger,  brosjyrer og videoer skal deles med bibliotekene i fylket, slik at flere har nytte av dem. Fylkesbiblioteket sender samlet rapport til Nasjonalbiblioteket.

Ressurser og mer informasjon

Bibliotekene i Finnmark skal gjennomføre totalt 203 formidlingstiltak av ulik art og lengde innenfor ni innsatsområder.  Nedenfor er innsatsområdene i søknaden.  Vi oppfordrer til å bruke Kompetansebanken på Bibliotekutvikling.no ved behov for faglig påfyll innenfor de ulike innsatsområdene, eller kontakte fylkesbiblioteket for rådgivning og veiledning.

 • Spillformidling
 • Lesersørvis
 • Shared reading / samlesing 
 • Sommerles
 • Kunnskapsformidling
 • Jubileer og markeringer 2024
 • Finnlitt 2024
 • Spesifikke målgrupper
 • Biblioteket ut til folk

Artikkelliste