Regional bibliotekplan for Finnmark

Arbeidet med regional bibliotekplan for Finnmark 2024-2036 er i gang! 

Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024 – Se nord – Geahča davás - Katto pohjaisheen at det skal utarbeides en regional bibliotekplan for Troms og Finnmark. Etter det ble vedtatt at fylket skulle deles, er de nå vedtatt å utarbeide regional bibliotekplan for Finnmark! 

I henhold til regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 har regional bibliotekplan følgende formål: «Fylkeskommunens lovpålagte ansvar om regional bibliotekutvikling innebærer utvikling av folkebibliotektjenesten i fylket. Folkebibliotekene er eid av kommunene og avhengig av et tett samarbeid med statlig eide fagbibliotek. Regional bibliotekutvikling forutsetter derfor et felles styringsverktøy som omfatter alle forvaltningsnivåene i fylket.»

Fylkesbiblioteket skal ha det faglige ansvaret for arbeidet med regional bibliotekplan for Finnmark, og fungere som prosjektleder. Det tas sikte på at den regionale planen omfatter alle typer bibliotek som finnes i fylket.